Dokumenty

Důležité dokumenty školy

Výroční zprávy školy

Zprávy ČŠI

Zásady uvolňování

Výňatek z Pokynů ředitelky školy k uvolňování a omlouvání žáků:
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování na základě písemné žádosti.

  • krátkodobé uvolnění v průběhu dne (např. k lékaři) – učitel příslušného předmětu
  • uvolnění na 1 až 2 dny – třídní učitel
  • uvolnění na 3 dny a více – ředitel školy
  • žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy potvrzenou lékařem bere třídní učitel na vědomí a postupuje vyučujícímu TV

Prosíme, aby žádosti byly předkládány na formulářích školy.

Doba a způsob uvolnění žáka je dána vnitřním řádem školy.

Žádosti o uvolnění z vyučování vytiskněte celou A4 a vyplňte obě žádosti (jedna žádost zůstává škole, druhá se vrací zák. zástupci)

GDPR – zpracování osobních údajů

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v souladu se zákonem. Při zpracování Vašich osobních údajů a údajů Vašich dětí škola dodržuje zásady zpracování osobních údajů. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: xnbveqm, emailem na adrese info@zsmikulova.cz, nebo poštou na adrese školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Bližší informace o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů jsou uvedeny v dalších dokumentech školy. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 V průběhu školního roku pořádáme množství školních i mimoškolních akcí a pro žáky připravujeme různorodý program s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky (projekty, sportovní a kulturní akce, akce školy, atp..). Při těchto akcích, či při běžné činnosti školy můžeme pořizovat fotografické či audio nebo video záznamy zachycující podobu žáků, případně i zákonných zástupců při účasti na akcích pořádaných školou. Vše opět v souladu s GDPR.

Další dokumenty

Zřizovací-listina.

Dodatek k zřizovací listině

Podání
Vedení školy je nakloněno spolupráci a komunikaci s rodiči. Veškeré žádosti, návrhy, podněty, či jiná podání je možné učinit v kanceláři ředitelky školy, kde obdržíte zároveň rozhodnutí týkající se vzdělávání Vašeho dítěte. Vyřízení žádostí a podání se řídí správním řádem, ale snažíme se vyhovět žádostem v co nejkratší době. Vašimi podněty se budeme rádi zabývat.

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

a) V roce 2019, 2020, 2021, 2022 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) V roce 2019, 2020, 2021, 2022 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) V roce 2019, 2020, 2021, 2022 neproběhlo.
d) V roce 2019, 2020, 2021, 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) V roce 2019, 2020, 2021, 2022 nebyla podána žádná stížnost podle § 16 odstavce a) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
V roce 2019, 2020, 2021, 2022 nebyly podány žádné další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona.

Další dokumenty, které podléhají zveřejnění jsou k dispozici u vedení školy.

Další služby

Cenik-sluzeb-pro-verejnost