Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně

Ve škole máme Školní poradenské pracoviště, ve kterém pracují: výchovná poradkyně, metodička prevence, psycholožka, speciální pedagožka, zastřešuje a řídí ředitelka školy.

Kontakty:

výchovná poradkyně: Mgr. Petra Zelená – zelena@zsmikulova.cz, 226 805 738

kariérové poradenství: Mgr. Marie Mašková – maskova@zsmikulova.cz, 226 805 741

prevence: Mgr. Petra Kozlíková – kozlikova@zsmikulova.cz, 226 805 727

plány ped. podpory: Mgr. Zuzana Bachurová – bachurova@zsmikulova.cz, 226 805 745

psycholožka: Mgr. Markéta Herinková – herinkova@zsmikulova.cz, 226 805 711

speciální pedagog: Mgr. Adéla Chvojková

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoliv dle potřeby
Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13.00 – 15.30, nebo kdykoli po předcházející domluvě

Školské poradenské pracoviště pracuje velmi dobře, máme dobré výsledky v oblasti prevence rizikového chování žáků, a především při práci s žáky, kteří mají problémy. Osvědčil se mám individuální výchovný program, do kterého zařazujeme žáky s většími kázeňskými problémy. Jde o pravidelná setkávání žák – rodič – škola, kde řešíme potíže daného dítěte a vytváříme prostor pro zlepšení.

Práce psycholožky je opět velkým přínosem – pracuje individuálně s dětmi, rodiči i zaměstnanci školy, pomáhá náslechy ve třídách, dále v rámci třídnických hodin přímo ve třídě, spolupracuje s vedením školy i s učiteli.

Speciální psycholožka se může věnovat individuální práci s žáky s SVP, ale i cizincům.

Další dobrá spolupráce probíhá s PPP – její pracovnice docházejí pravidelně jednou za měsíc do školy, konzultují problémové žáky a chodí na náslechy do tříd.

Práce školního poradenského pracoviště řeší řadu problémů, ale snažíme se problémům předcházet. V případě problémů, dotazů, připomínek se na nás můžete obrátit.

Mgr. Pacherová Michaela

 

POMOC V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZMĚN CHOVÁNÍ U DÍTĚTE, 

potřebujete informace?  Čtěte: kontaky-pro-obeti-na-praha-11, gangy-dopis_pro_skoly-pha-11

Plán výchovného poradenství

Činnost je zaměřena:

 • na potřeby žáků, tříd a celé školy
 • reflektuje vývoj společnosti, přispívá k osobnímu rozvoji žáků
 • je zaměřena na pomoc žákům a rodičům při výchově a vzdělávání
 • na stanovení odpovídajících opatření vedoucí k nápravě stavu ve výchově a vzdělání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profi orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti výchovného poradenství
 • na kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
 • na předcházení a potírání šikany vůči žákům a učitelům

Časový přehled:

Září:

 • aktualizace podkladů žáků se SVP platnost vyšetření, zprávy, žádosti a rozhodnutí o IVP
 • IVP – individuální integrace žáků – dokončení IVP, projednání s rodiči na třídních schůzkách
 • PLPP – vypracování, projednání
 • koheze

Říjen:

 • zpracování podkladů žáků se SVP
 • evidence žáků se zájmem o SŠ uměleckého zaměření

Listopad:

 • přihlášky na střední školy – talentové zkoušky 
 • vydávání Zápisových lístků na umělecké školy
 • Schola Pragensis – informace o SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků

Prosinec:

 • poradenství k výběru vhodných středních škol, půjčování brožur o SŠ

Leden – únor:

 • vyplnění a evidence přihlášek na střední školy – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
 • informace o volbě povolání
 • vydávání Zápisových lístků pro rodiče žáků

Březen – Červen:

 • individuální odevzdávání přihlášek žáky
 • sledování přijetí žáků na střední školy, úspěšnost, odvolací řízení, informace pro rodiče
   •  

 Celoročně:          

– poradenská činnost
– aktualizace speciálně pedagogických a psychologických vyšetření ve spolupráci s PPP pro Prahu 11
– spolupráce s TU, učiteli, školní psycholožkou, rodiči, odborníky
– spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků

Do výchovného poradenství je zahrnuta také oblast „Prevence patologických jevů“. Za její koordinaci zodpovídá metodik prevence Mgr. Petra Kozlíková

Karierové poradenství

Jak vyplnit přihlášku na SŠ – https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Našli jsme pro vás pomocníka – věnujte mu svoji pozornost

Projekt KOMPAS:

https://www.predikcetrhuprace.cz/

Každý žák 9. ročníku dostal na svůj školní mail pozvánku pro zapsání do učebny AP a kariérní poradenství. V této učebně budou k dispozici informace pro vypracování absolventské práce a informace k volbě povolání.

 1. OBĚ PŘIHLÁŠKY BUDOU VYPLNĚNY ÚPLNĚ STEJNĚ!!!
 2. Jméno, příjmení, rodné číslo a místo narození + známky (2. stránka přihlášky) z předešlých dvou ročníků vyplňuje škola.
 3. Rodiče doplňují adresu + kontakt na zákonného zástupce
 4. Jako první škola se vyplňuje škola, kterou žák preferuje!!! Na druhé místo se vyplňuje škola – obor, který má žák jako druhou možnost.
 5. KÓD a název oboru najdete na internetových stránkách příslušné SŠ nebo v Atlasu školství. (př. kódu 79-41-K/81 Gymnázium)
 6. Potvrzení lékaře se vyplňuje pouze v případě, že SŠ toto potvrzení vyžaduje.
 7. Prosíme rodiče, aby sledovali požadavky školy, co vše musí být v přihlášce případně doloženo.
 8. Stupeň podpůrných opatření vyplňujeme my (ZŠ) – žák s sebou musí mít zprávu z PPP
 9. Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: listopad 2023
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: únor 2024
 10. Přihláška nesmí být roztržená ani zmuchlaná.
 11. Kolonka DATUM NAROZENÍ v dolní části přihlášky – je datum narození zákonného zástupce (NIKOLI ŽÁKA)
 12. Ihned po vyplnění předejte přihlášku paní učitelce Maškové ke kontrole, razítku, podpisu.
 13. Přihlášky musí být odevzdané do 1.3.2024 na SŠ. My je chceme do 19.2.2024.
 14. Termín přijímacích zkoušek SŠ:                                                                                                                                       I. řádný termín MŠMT teprve vyhlásí
  II. řádný termín teprve vyhlásí
 15. víceletá gymnázia (z 5. a 7. ročníku ZŠ):                                                         
    I. řádný termín teprve vyhlásí
   II. řádný termín teprve vyhlásí
 16. Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží rodiče 14 dnů před přijímacími zkouškami.

DALŠÍ INFORMACE:

 • v případě náhradního termínu přijímacích zkoušek, musí zákonný zástupce o náhradní termín požádat ředitele příslušné SŠ
 • jednotná přijímací zkouška se skládá z matematiky a českého jazyka, celkem mohou žáci získat 50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk
 • na obou školách se uplatňuje se pouze lepší výsledek přijímacích zkoušek
 • ihned potřebujeme vědět, že žák byl přijat a prosíme o kopii rozhodnutí o přijetí
 • pořadí (výsledky) přijímací zkoušky vyvěsí ředitel SŠ na veřejném místě pod registračním číslem žáka
 • !!!!rodiče musí sledovat výsledky přijímacích zkoušek a ihned po přijetí se žáci do SŠ dostaví se zápisovým lístkem!!!!!

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • rodiče si ho vyzvednou u paní zástupkyně Zelené
 • zápisový lístek eviduje ZŠ
 • ZL se odevzdává nejpozději do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí – rodiče musí sledovat webové stránky SŠ
 • když bude žák přijatý později na školu, kterou chce víc, lze zápisový lístek vyzvednout a dát ho na školu, kterou dítě preferuje více

ODVOLÁNÍ