ESIF

 

Škola je zapojena do programu: Prevence digitální propasti – Národního plánu obnovy


Od 1.9.2022 – 31.8.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Společně to dokážeme V.“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001661, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální
podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 4.126.945,- Kč.


Od 1.5.2022 – 31.5.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace základní školy Mikulova III“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002153, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvoření 2 moderních učeben čtenářské gramotnosti, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby.

Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – čtenářská gramotnost a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi.. Celková výše podpory činí 1 882 225,12,- Kč.

 

 

 


Škola je zapojena do programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami.

Doučování má kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučováníJde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Naše škole se také zapojila. 

Ze stejných zdrojů probíhá i jazyková příprava žáků s OMJ.

Naše škola získala dotaci pro program Podpora zdravého životního stylu. Celková výše dotace činí 25 000,- Kč.


Od 1.9.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Společně to dokážeme III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018414, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 1.162.272,- Kč.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg


Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Společně to dokážeme IV“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001984, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšení kvality vzdělávání a posílení inkluze za pomocí zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga, realizací odborných a komunitních setkávání, také projektové výuky a čtyřdenních zahraničních stáží.

vyzva-c-20-logo-jpg1

 

Prezentace ze zahraniční stáže: Stáž Španělsko 2022


Od 1.5.2019 – 31.12.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace základní školy Mikulova“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001086, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku polytechnické výchovy. V rámci projektu tak dojde k modernizaci odborné učebny Cvičná kuchyňka. Celková výše podpory činí 617.684,42,- Kč.

vyzva-20-a


Od 1.5.2015 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu „Vybudování multifunkční učebny“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000545, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci specializovaných učeben. Celková výše podpory činí 2.412.438,96,- Kč.

vyzva-20-a


Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Společně to dokážeme II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009674 který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na vzájemnou spolupráci pedagogů. Celková výše podpory činí 1.937.419,- Kč.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg


Od 1.9.2016 – 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002712 Společně to dokážeme, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Celková výše podpory činí 1.607.869,- Kč.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 spolecne-to

 

 

This entry was posted in Aktuality, Důležité. Bookmark the permalink.