Předškoláci, zápis

Zápis pro školní rok 2022/23

 

Rozřazení přijatých žáků pro školní rok 2022/2023rozřazení-2022/2023

Přijatí žáci pro školní rok 2022/2023 – Zveřejnění přijetí

Prosím potvrďte nástup Vašeho dítěte na email: pacherova@zsmikulova.cz

Přijatí žáci z Ukrajiny do 1. třídy evidenční číslo: UK 1, UK 2, UK 3.

Зараховані з України учні до реєстраційного номера 1 класу: УК 1, УК 2, УК 3.

Zápis pro rok 2022/23

Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2022

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny údaje. 
 • Pro získání žádosti  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Žádost si vytisknete sami doma, v této fázi nemusíte školu kontaktovat. V případě potřeby vytiskneme při podání žádosti ve škole.
 • Již při vyplňování žádosti si zaregistrujete konkrétní čas, kdy se osobně dostavíte do školy k zápisu.

Porada a případná pomoc při generování žádostí také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková,  po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.

Příjem vyplněných žádostí ve škole ve dnech 6. – 7. dubna 2022 = zápis

Ve dnech 6. a 7. dubna v rezervovaném čase odevzdáte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. 

Žádosti budeme od zákonných zástupců přebírat ve vrátnici školy. Prosíme o dodržování hygienických opatření.

Při podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá:

 • vygenerovanou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • je-li trvalé bydliště dítěte jiné, než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit bydliště nájemní smlouvou
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/, případně na webu základní školy či na vývěsce příslušné školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Informace k odkladu povinné školní docházky

Již při zápisu do školy předložte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Generování žádostí o odklad školní docházky na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

Přípravná třída

Otevíráme také přípravnou třídu, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Je určena pro děti s odkladem.

2022 přípravné třídy ošk – letáček

INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL – 2022

Přípravná třída – postup
Dostavit se k zápisu
Podat – vyřídit žádost o odklad (ve zprávě z PPP doporučení k zařazení do PT)
Nahlásit zájem o PT – dostanete žádost a doplňující informace.
Rozhodnutí o přijetí do PT bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti. Formulář naleznete zde: Žádost do PT

Informace k přípravným třídám

Informace pro cizince

Information on Admission to Primary and Nursery Schools in Prague 11

Thông tin tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo ở Prague 11

Информация о приеме в начальные школы и детские сады в Праге 11

Інформація щодо зарахування дітей до початкових шкіл і дитячих садків у Празі 11

Kritéria pro přijetí 

 Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body, o přijetí rozhoduje jejich součet. 

1. třída
Žák (zákonný zástupce) má trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
Žák (zákonný zástupce) není ze spádové oblasti školy, ale má trvalé bydliště v městské části Praha 11 a má v ZŠ sourozence.
Žák (zákonný zástupce) není ze spádové oblasti školy, ale má trvalé bydliště v městské části Praha 11.
Žák (zákonný zástupce) nemá trvalé bydliště v městské části Praha 11, ale má v ZŠ sourozence.
Žák (zákonný zástupce) nemá trvalé bydliště v městské části Praha 11, trvalý pobyt mimo spádové obvody Prahy 11.
Přípravná třída
Dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11
Dítě patří do spádového obvodu dané školy
Dítě má v dané škole sourozence
Změnou zákona lze do PT zařadit i dítě bez odkladu, stačí doporučení PPP. Přednost ale budou mít i nadále děti s odkladem povinné školní docházky.

Žádost o odklad přineste na zápis s sebou, nebo odevzdejte do 30.4. 2022.   K zápisu se dostavit musíte. 

Žádost o odklad – postup viz výše
Nutno se dostavit k zápisu a podat žádost.
Doporučujeme již při zápisu do školy je možné předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Kontakt na naši PPP – tel. 272 942 004, 777143003, email: ppppraha11@seznam.cz, datová schránka: b9yybyr
Zároveň lze požádat o žádost k přijetí do přípravné třídy.

Co by měl umět váš předškolák, než nastoupí do školy?

S nástupem dítěte do školy se výrazně změní chod celé rodiny. Pokud máte již starší dítko školou povinné, dovedete si představit, co to znamená. Prvňáčkovi se musíte věnovat, dodržovat pevný režim, školu nelze vynechat. Veškerá péče a důslednost se určitě vyplatí. S nastolenými návyky svému dítěti, ale také sobě, usnadníte další školní léta. Můžete také výrazně ovlivnit dobrý start své ratolesti v první třídě.

Co vše potřebuje dítě umět, když jde do první třídy?

 • Správná výslovnost

Ideálně by mělo dítě dokázat vyslovit všechny hlásky do nástupu do základní školy. Chodit v první třídě na logopedii a ještě zvládat školu, by znamenalo pro dítě další zatížení. Toleruje se nesprávná výslovnost hlásek R,Ř.

 • Nemělo by plést či zaměňovat hlásky. Mělo by zvládnout vyjádřit, co vidělo, prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo. Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně), je třeba vyhledat odbornou pomoc.
 • Soustředěně naslouchat mluvenému slovu – vyprávění, pohádce. Tuto funkci nemůžete svěřit televizi. Děti při sledování pořadu v televizi vnímají hlavně obraz  a slovo je pro ně často nepodstatné.
 • Na  základě sluchového vnímání umět rozkládat slova na slabiky, poznat první a později i poslední hlásku slova. Tady je potřeba opět pomoc rodičů – nácvik formou her  (Co slyšíš na začátku slova LODIČKA? Co slyšíš na konci  slova KUŘÁTKO?) Vhodnou hrou je také slovní kopaná. Sluchovou paměť může procvičit hra na tichou poštu.
 • Zopakovat  větu o  osmi až deseti slovech.
 • Předškolák  by měl dobře vnímat zrakem detaily – poznat rozdíl například písmen M – N,  B – D.
 • Důležitá  je také prostorová orientace, rozlišení pravé a levé strany.
 • Pro  nácvik psaní je důležitý pohybový vývoj, především jemná motorika. Dítě by si mělo hodně kreslit a omalovávat. Nepodceňujte rady, které jsme vám ve Hře na školu dali k uvolňování ruky, držení tužky, správnému sezení při  kreslení či výběru tužek a pastelek. Špatné návyky se jen těžko  odstraňují.
 • Sociální  zralost je dalším předpokladem pro úspěšné zahájení školní docházky. Dítě  musí umět přiměřeně komunikovat s dospělými a mít zdravý vztah ke svým  vrstevníkům.

Určitě máte nyní pocit, že je toho před vstupem do školy moc. Věnujte dítěti svůj čas a uvidíte, že se Vám to vyplatí. Společně si hrajte, vyprávějte i naslouchejte a odpovídejte dítěti na otázky.

Nikdy dítě školou nestrašte a nedovolte to ani nikomu z rodiny a okolí. Nesrovnávejte jeho pokusy a pokroky se sourozenci a kamarády. Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a věřit, že to zvládne.

Hodně dítě povzbuzujte a chvalte. 

Děkujeme Vám, že se svým dětem věnujete a těšíme se na spolupráci s Vámi.