Předškoláci, zápis

přijetí 1. třídy 2021_2022

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022

1. třídy 2021_2022

Proběhla 1. schůzka

záznam jsme nepořizovali a věnovali jsme těmto oblastem a informacím:
 
1) tři první třídy s počtem 20 dětí
 
2) pomůcky – většinu zajistí škola, nebo řekne paní učitelka v září – nedoporučujeme kupovat nyní zbytečně dopředu. Nyní stačí – aktovka, vybavený penál, přezůvky (pevné bačkorky, nebo sandálky), úbor na cvičení
 
3) obecné rady kolem kroužků, školní družiny a jídelny. Zopakujeme v září, ve stručnosti – kroužků ne mnoho, družinku doporučujeme – socializace dětí, jídelna – již v srpnu můžete donést přihlášku (je na webu) + 75,- Kč záloha na čip – vedoucí ŠJ – na první den připraví VS, číslo účtu atd. Nebo zařídíte 1.9.
 
4) organizace 1. den – sraz před osmou s paní učitelkou – bude označena třídou, krátké přivítání, pak odchod do tříd – usazení dětí, fotky. Následně rodiče – schůzka v jídelně do 8,45 a pak první třídní schůzky (o děti se stará družina). Cca v 10 je možno si děti vyzvednout a “oslavit” první den školy, nebo mohou v družině zůstat.
 
Vše důležité se dozvíte 1.9. od své paní učitelky. 🙂
 

Návod – přihlášení Gmail

Všechny děti jsme do 1. třídy přijali a těšíme se na ně. Prosíme rodiče, aby potvrdili, že k nám děti nastoupí – tel.: 226 805 711.
V případě, že nastupujete na jinou školu – napište toto na: lipertova@zsmikulova.cz

Přípravná třída 2021/22:

přijatí PT

Odkaz na elektronické zápisy na rok 2021/22 pro rodiče:

https://zapisdozs-praha11.praha.eu/  otevřen od 24.03.2021

Žádost lze vyplnit, zvolit si termín odevzdání ve škole a vytisknout od 1.dubna.

Odkaz, kde bude uveřejněna informace k zápisům na webu P11 – https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/

Zákonný zástupce vyplní žádost, zapíše si v systému termín, kdy se dostaví do školy osobně, a to ve dnech  7. a 8. 4. žádost s podpisem odevzdat. Preferujeme osobní předání žádosti, žádost lze poslat také DS, nebo poštou.

Dostavit se musí i rodiče žádající pro dítě odklad (přípravnou třídu).

Pokud nebudete mít možnost žádost vytisknout, vytiskneme na místě.

Přijímání dětí do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Údaje o školství pro cizince

základní informace o školství s těmito překlady do:

– ruštiny CE164320_20-08-10_P11 – RJ

– ukrajinštiny CE164320_20-08-10_P11 – UKR

– vietnamštiny CE164320_20-08-10_P11 VN

– angličtiny CE164320_20-08-10_P11

– v češtině Cizinci – povinná školní a předškolní docházka

Odklad

Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu zápisu (7. a 8. dubna) podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků kontaktujte ředitelku školy a domluvíte si další postup.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

Kritéria pro přijetí 

 Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body, o přijetí rozhoduje jejich součet. Kapacita školy je se souhlasem zřizovatele omezena na 2 třídy. Předpokládáme přijetí dětí spádových. 

1. třída
Žák (zákonný zástupce) má trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
Žák (zákonný zástupce) není ze spádové oblasti školy, ale má trvalé bydliště v městské části Praha 11 a má v ZŠ sourozence.
Žák (zákonný zástupce) není ze spádové oblasti školy, ale má trvalé bydliště v městské části Praha 11.
Žák (zákonný zástupce) nemá trvalé bydliště v městské části Praha 11, ale má v ZŠ sourozence.
Žák (zákonný zástupce) nemá trvalé bydliště v městské části Praha 11, trvalý pobyt mimo spádové obvody Prahy 11.
Přípravná třída
Dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11
Dítě patří do spádového obvodu dané školy
Dítě má v dané škole sourozence
Změnou zákona lze do PT zařadit i dítě bez odkladu, stačí doporučení PPP. Přednost ale budou mít i nadále děti s odkladem povinné školní docházky.

Žádost o odklad přineste na zápis s sebou, nebo odevzdejte do 30.4. 2021.   K zápisu se dostavit musíte. 

Žádost o odklad – postup viz výše
Nutno se dostavit k zápisu a podat žádost.
Doporučujeme již při zápisu do školy je možné předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zároveň lze požádat o žádost k přijetí do přípravné třídy.

Přípravná třída – postup
Dostavit se k zápisu
Podat – vyřídit žádost o odklad (ve zprávě z PPP doporučení k zařazení do PT)
Nahlásit zájem o PT – dostanete žádost a doplňující informace.
Rozhodnutí o přijetí do PT bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti. Formulář naleznete zde: Žádost o zařazení dítěte do PT

Hra na školu  – v roce 2020/21 – neproběhla – vládní omezení

Již zapsané žáčky do prvních tříd zveme tradičně do školy v odpoledních hodinách. Děti jsou rozděleny do menších skupinek a ve třídě si s paní učitelkou formou her zkouší, jaké to ve škole bude. Nenásilnou formou se na školu připravují, poznávají prostředí a budoucí kamarády.

Rodičům předškoláků mezitím další paní učitelka poskytne užitečné rady a informace pro usnadnění vstupu do školy. Každé setkání je zaměřeno na určitou oblast: na držení tužky a uvolnění ruky, na správnou výslovnost, na sociální chování dětí, na rozvoj matematických představ a podobně.

Zkušenosti z minulých let dokládají, že se dětem se ve škole líbí a mizí strach z neznámého prostředí. Důležitý je i poznatek, co je třeba ještě vylepšit, aby start v první třídě byl bezproblémový.

Co by měl umět váš předškolák, než nastoupí do školy?

S nástupem dítěte do školy se výrazně změní chod celé rodiny. Pokud máte již starší dítko školou povinné, dovedete si představit, co to znamená. Prvňáčkovi se musíte věnovat, dodržovat pevný režim, školu nelze vynechat. Veškerá péče a důslednost se určitě vyplatí. S nastolenými návyky svému dítěti, ale také sobě, usnadníte další školní léta. Můžete také výrazně ovlivnit dobrý start své ratolesti v první třídě.

Co vše potřebuje dítě umět, když jde do první třídy?

  • Správná výslovnost

Ideálně by mělo dítě dokázat vyslovit všechny hlásky do nástupu do základní školy. Chodit v první třídě na logopedii a ještě zvládat školu, by znamenalo pro dítě další zatížení. Toleruje se nesprávná výslovnost hlásek R,Ř.

  • Nemělo by plést či zaměňovat hlásky. Mělo by zvládnout vyjádřit, co vidělo, prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo. Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně), je třeba vyhledat odbornou pomoc.
  • Soustředěně naslouchat mluvenému slovu – vyprávění, pohádce. Tuto funkci nemůžete svěřit televizi. Děti při sledování pořadu v televizi vnímají hlavně obraz  a slovo je pro ně často nepodstatné.
  • Na  základě sluchového vnímání umět rozkládat slova na slabiky, poznat první a později i poslední hlásku slova. Tady je potřeba opět pomoc rodičů – nácvik formou her  (Co slyšíš na začátku slova LODIČKA? Co slyšíš na konci  slova KUŘÁTKO?) Vhodnou hrou je také slovní kopaná. Sluchovou paměť může procvičit hra na tichou poštu.
  • Zopakovat  větu o  osmi až deseti slovech.
  • Předškolák  by měl dobře vnímat zrakem detaily – poznat rozdíl například písmen M – N,  B – D.
  • Důležitá  je také prostorová orientace, rozlišení pravé a levé strany.
  • Pro  nácvik psaní je důležitý pohybový vývoj, především jemná motorika. Dítě by si mělo hodně kreslit a omalovávat. Nepodceňujte rady, které jsme vám ve Hře na školu dali k uvolňování ruky, držení tužky, správnému sezení při  kreslení či výběru tužek a pastelek. Špatné návyky se jen těžko  odstraňují.
  • Sociální  zralost je dalším předpokladem pro úspěšné zahájení školní docházky. Dítě  musí umět přiměřeně komunikovat s dospělými a mít zdravý vztah ke svým  vrstevníkům.

Určitě máte nyní pocit, že je toho před vstupem do školy moc. Věnujte dítěti svůj čas a uvidíte, že se Vám to vyplatí. Společně si hrajte, vyprávějte i naslouchejte a odpovídejte dítěti na otázky.

Nikdy ho školou nestrašte a nedovolte to ani nikomu z rodiny a okolí. Nesrovnávejte jeho pokusy a pokroky se sourozenci a kamarády. Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a věřit, že to zvládne.

Hodně ho povzbuzujte a chvalte. Hra na školu Vám bude pomocníkem.

Děkujeme Vám, že se svým dětem věnujete a těšíme se na spolupráci s Vámi.