Výchovná poradkyně

Školní poradenské pracoviště

Ve škole máme Školní poradenské pracoviště, ve kterém pracují: výchovná poradkyně, metodička prevence, psycholožka, speciální pedagožka, zastřešuje a řídí ředitelka školy.

Školské poradenské pracoviště pracuje velmi dobře, máme dobré výsledky v oblasti prevence rizikového chování žáků, a především při práci s žáky, kteří mají problémy. Osvědčil se mám individuální výchovný program, do kterého zařazujeme žáky s většími kázeňskými problémy. Jde o pravidelná setkávání žák – rodič – škola, kde řešíme potíže daného dítěte a vytváříme prostor pro zlepšení.

Práce psycholožky je opět velkým přínosem – pracuje individuálně s dětmi, rodiči i zaměstnanci školy, pomáhá náslechy ve třídách, dále v rámci třídnických hodin přímo ve třídě, spolupracuje s vedením školy i s učiteli.

Speciální psycholožka se může věnovat individuální práci s žáky s SVP, ale i cizincům.

Další dobrá spolupráce probíhá s PPP – její pracovnice docházejí pravidelně jednou za měsíc do školy, konzultují problémové žáky a chodí na náslechy do tříd.

Práce školního poradenského pracoviště řeší řadu problémů, ale snažíme se problémům předcházet. V případě problémů, dotazů, připomínek se na nás můžete obrátit.

Mgr. Lipertová Michaela

Kontakty:

výchovná poradkyně: Mgr. Petra Zelená – zelena@zsmikulova.cz, 226 805 738

kariérové poradenství: Mgr. Lucie Kudláčková – kudláčkova@zsmikulova.cz, 226 805 729

plány ped. podpory: Mgr. Zuzana Bachurová – bachurova@zsmikulova.cz,

226 805 745

metodička prevence: Mgr. Petra Kozlíková – kozlikova@zemikulova.cz, 226 805 727

psycholožka: Mgr. Markéta Herinková – herinkova@zsmikulova.cz,

226 805 711

speciální pedagožka: Mgr. Adéla Chvojková – chvojkova@zsmikulova.cz, 226 805 711

ředitelka školy: Mgr. Michaela Lipertová – lipertova@zsmikulova.cz,

226 805 742

 

POMOC V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZMĚN CHOVÁNÍ U DÍTĚTE, 

potřebujete informace?  Čtěte: 

kontaky-pro-obeti-na-praha-11

gangy-dopis_pro_skoly-pha-11

 

 Jak vyplnit přihlášku na SŠ – bude aktualizováno

Našli jsme pro vás pomocníka – věnujte mu svoji pozornost

interaktivni-pruvodce-k-prihlaskam-na-ss

nebo přímo na stránkách

http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

 1. OBĚ PŘIHLÁŠKY BUDOU VYPLNĚNY ÚPLNĚ STEJNĚ!!!
 2. Jméno, příjmení, rodné číslo a místo narození + známky (2. stránka přihlášky) z předešlých dvou ročníků vyplňuje škola.
 3. Rodiče doplňují adresu + kontakt na zákonného zástupce
 4. Jako první škola se vyplňuje škola, kterou žák preferuje!!! Na druhé místo se vyplňuje škola – obor, který má žák jako druhou možnost.
 5. KÓD a název oboru najdete na internetových stránkách příslušné SŠ nebo v Atlasu školství. (př. kódu 79-41-K/81 Gymnázium)
 6. Potvrzení lékaře se vyplňuje pouze v případě, že SŠ toto potvrzení vyžaduje.
 7. Prosíme rodiče, aby sledovali požadavky školy, co vše musí být v přihlášce případně doloženo.
 8. Stupeň podpůrných opatření vyplňujeme my (ZŠ) – žák s sebou musí mít zprávu z PPP
 9. Termín přijímací zkoušky:
  1. škola (preferovaná) 12. dubna 2019
  2. škola (druhá možnost) 15. dubna 2019
 10. Přihláška nesmí být roztržená ani zmuchlaná.
 11. !!!Kolonka DATUM NAROZENÍ v dolní části přihlášky – je datum narození zákonného zástupce (NIKOLI ŽÁKA)!!!!!!
 12. Ihned po vyplnění předejte přihlášku paní učitelce Kudláčková ke kontrole, razítku, podpisu.
 13. Přihlášky musí být odevzdané do 1. března 2019 na SŠ. My je chceme do 22. února!!!!
 14. Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží rodiče 14 dnů před přijímacími zkouškami.

DALŠÍ INFORMACE:

 • v případě náhradního termínu přijímacích zkoušek, musí zákonný zástupce o náhradní termín požádat ředitele příslušné SŠ
 • přijímací zkouška se skládá z matematiky a českého jazyka, celkem mohou žáci získat 50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk
 • na obou školách se uplatňuje se pouze lepší výsledek přijímacích zkoušek
 • ihned potřebujeme vědět, že žák byl přijat a prosíme o kopii rozhodnutí o přijetí
 • pořadí (výsledky) přijímací zkoušky vyvěsí ředitel SŠ na veřejném místě pod registračním číslem žáka
 • !!!!rodiče musí sledovat výsledky přijímacích zkoušek a ihned po přijetí se žáci do SŠ dostaví se zápisovým lístkem!!!!!

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • rodiče si ho vyzvednou u paní zástupkyně Zelené
 • zápisový lístek eviduje ZŠ
 • ZL se odevzdává nejpozději do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí – rodiče musí sledovat webové stránky SŠ
 • když bude žák přijatý později na školu, kterou chce víc, lze zápisový lístek vyzvednout a dát ho na školu, kterou dítě preferuje více

ODVOLÁNÍ

 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se podává do 3 kalendářních dnů na příslušné SŠ, odvolání neodkládejte a ihned konzultujte s VP

 

Koncepce výchovného poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Zelená

Karierové poradenství: Mgr. Lucie Kudláčková

Podpůrná opatření 1. stupně: Mgr. Zuzana Bachurová

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoliv dle potřeby
Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13.00 – 15.30, čtvrtek 7.30 – 8.30 nebo kdykoli po předcházející domluvě

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ
ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Vzory:

Přihlášky prihlaska_ss_talent,

prihlaska_ss_denni_2018,

prihlaska_ss_denni priklad – POZOR na termín zkoušky, musí být datum pro rok 2019

Zápisového lístku zapisovy-listek

Přihlášku dostanou žáci k vysvědčení – tiskne škola, Zápisový lístek dostanete také – po zkouškách.

Plán výchovného poradenství

Činnost je zaměřena:

 • na potřeby žáků, tříd a celé školy
 • reflektuje vývoj společnosti, přispívá k osobnímu rozvoji žáků
 • je zaměřena na pomoc žákům a rodičům při výchově a vzdělávání
 • na stanovení odpovídajících opatření vedoucí k nápravě stavu ve výchově a vzdělání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profi orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti výchovného poradenství
 • na kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
 • na předcházení a potírání šikany vůči žákům a učitelům

Časový přehled:

Září:

 • aktualizace podkladů žáků se SVP platnost vyšetření, zprávy, žádosti a rozhodnutí o IVP
 • IVP – individuální integrace žáků – dokončení IVP, projednání s rodiči na třídních schůzkách
 • PLPP – vypracování, projednání
 • koheze

Říjen:

 • zpracování podkladů žáků se SVP
 • evidence žáků se zájmem o SŠ uměleckého zaměření

Listopad:

 • přihlášky na střední školy – talentové zkoušky do 30.11.2018
 • vydávání Zápisových lístků na umělecké školy

Schola Pragensis – informace o SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků

Prosinec:

 • poradenství k výběru vhodných středních škol, půjčování brožur o SŠ

Leden – únor:

   • vyplnění a evidence přihlášek na střední školy do 1.3.2019 –INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY BUDE 28.1.2019 V 17.00 HOD.
   • informace o volbě povolání
   • vydávání Zápisových lístků pro rodiče žáků

Březen – Červen:

    • individuální odevzdávání přihlášek žáky
    • sledování přijetí žáků na střední školy, úspěšnost, odvolací řízení, informace pro rodiče

 Celoročně:          

– poradenská činnost
– aktualizace speciálně pedagogických a psychologických vyšetření ve spolupráci s PPP pro Prahu 11
– spolupráce s TU, učiteli, školní psycholožkou, rodiči, odborníky
– spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků

Do výchovného poradenství je zahrnuta také oblast „Prevence patologických jevů“. Za její koordinaci zodpovídá metodik prevence Mgr. Petra Kozlíková

Komplexní informační systém o středních školách najdete na těchto webových stránkách: www.infoabsolvent.cz

Inspis portál umožní žákům a rodičům při výběru SŠ: https://portal.csicr.cz

https://portal.csicr.cz/Search/School/?FilterType=Domain-  v levé horní části jsou odkazy na vyhledávání SŠ