Výchovná poradkyně

Školní poradenské pracoviště

Ve škole máme Školní poradenské pracoviště, ve kterém pracují: výchovná poradkyně, metodička prevence, psycholožka, speciální pedagožka, zastřešuje a řídí ředitelka školy.

Školské poradenské pracoviště pracuje velmi dobře, máme dobré výsledky v oblasti prevence rizikového chování žáků, a především při práci s žáky, kteří mají problémy. Osvědčil se mám individuální výchovný program, do kterého zařazujeme žáky s většími kázeňskými problémy. Jde o pravidelná setkávání žák – rodič – škola, kde řešíme potíže daného dítěte a vytváříme prostor pro zlepšení.

Práce psycholožky je opět velkým přínosem – pracuje individuálně s dětmi, rodiči i zaměstnanci školy, pomáhá náslechy ve třídách, dále v rámci třídnických hodin přímo ve třídě, spolupracuje s vedením školy i s učiteli.

Speciální psycholožka se může věnovat individuální práci s žáky s SVP, ale i cizincům.

Další dobrá spolupráce probíhá s PPP – její pracovnice docházejí pravidelně jednou za měsíc do školy, konzultují problémové žáky a chodí na náslechy do tříd.

Práce školního poradenského pracoviště řeší řadu problémů, ale snažíme se problémům předcházet. V případě problémů, dotazů, připomínek se na nás můžete obrátit.

Mgr. Pacherová Michaela

Kontakty:

výchovná poradkyně: Mgr. Petra Zelená – zelena@zsmikulova.cz, 226 805 738

kariérové poradenství: Mgr. Marie Mašková – maskova@zsmikulova.cz, 226 805 729

prevence: Mgr. Petra Kozlíková – kozlikova@zemikulova.cz, 226 805 727

plány ped. podpory: Mgr. Zuzana Bachurová – bachurova@zsmikulova.cz, 226 805 745

psycholožka: Mgr. Markéta Herinková – herinkova@zsmikulova.cz, 226 805 711

speciální pedagog: Mgr. Adéla Chvojková

POMOC V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZMĚN CHOVÁNÍ U DÍTĚTE, 

potřebujete informace?  Čtěte: kontaky-pro-obeti-na-praha-11, gangy-dopis_pro_skoly-pha-11

Koncepce výchovného poradenství

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoliv dle potřeby
Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13.00 – 15.30, nebo kdykoli po předcházející domluvě

Harmonogram kariérové poradenství

Přihláška, přijímací řízení, odkazy

Přihlášku dostanou žáci k vysvědčení – tiskne škola, Zápisový lístek dostanete také – po zkouškách.

Plán výchovného poradenství

Činnost je zaměřena:

 • na potřeby žáků, tříd a celé školy
 • reflektuje vývoj společnosti, přispívá k osobnímu rozvoji žáků
 • je zaměřena na pomoc žákům a rodičům při výchově a vzdělávání
 • na stanovení odpovídajících opatření vedoucí k nápravě stavu ve výchově a vzdělání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profi orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti výchovného poradenství
 • na kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
 • na předcházení a potírání šikany vůči žákům a učitelům

Časový přehled:

Září:

 • aktualizace podkladů žáků se SVP platnost vyšetření, zprávy, žádosti a rozhodnutí o IVP
 • IVP – individuální integrace žáků – dokončení IVP, projednání s rodiči na třídních schůzkách
 • PLPP – vypracování, projednání
 • koheze

Říjen:

 • zpracování podkladů žáků se SVP
 • evidence žáků se zájmem o SŠ uměleckého zaměření

Listopad:

 • přihlášky na střední školy – talentové zkoušky 
 • vydávání Zápisových lístků na umělecké školy
 • Schola Pragensis – informace o SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků

Prosinec:

 • poradenství k výběru vhodných středních škol, půjčování brožur o SŠ

Leden – únor:

 • vyplnění a evidence přihlášek na střední školy – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
 • informace o volbě povolání
 • vydávání Zápisových lístků pro rodiče žáků
  •  

Březen – Červen:

 • individuální odevzdávání přihlášek žáky
 • sledování přijetí žáků na střední školy, úspěšnost, odvolací řízení, informace pro rodiče
   •  

 Celoročně:          

– poradenská činnost
– aktualizace speciálně pedagogických a psychologických vyšetření ve spolupráci s PPP pro Prahu 11
– spolupráce s TU, učiteli, školní psycholožkou, rodiči, odborníky
– spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků

Do výchovného poradenství je zahrnuta také oblast „Prevence patologických jevů“. Za její koordinaci zodpovídá metodik prevence Mgr. Petra Kozlíková

Komplexní informační systém o středních školách najdete na těchto webových stránkách: www.infoabsolvent.cz

Inspis portál umožní žákům a rodičům při výběru SŠ: https://portal.csicr.cz

https://portal.csicr.cz/Search/School/?FilterType=Domain-  v levé horní části jsou odkazy na vyhledávání SŠ