Školní klub

Činnost Školního klubu začíná od 4. 9. 2017. Scházet se budou žáci v malé PC.


ŠK je pro žáky otevřen v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky, školní prázdniny a ředitelská volna denně od 12:45 do 15:45 hodin. Žáci ŠK mohou navštěvovat také ranní ŠK, který bude v provozu od 6:45 do 7:40 hodin.

  • Do odpoledního ŠK přicházejí žáci sami po skončení vyučování anebo v průběhu provozní doby.
  • Výchovnou činností ve ŠK se prolíná i primární prevence sociálně patologických jevů. Plán činnosti je určen rámcově na začátku šk. roku. Plán se přizpůsobuje aktuálním potřebám skupiny i jednotlivých žáků. Žáci jsou o něm informování na nástěnce. Realizován je formou odpočinkové, zájmové a volné činnosti.
  • Žáci mohou navštěvovat kroužky, které škola nabízí. Po dobu konání kroužků přebírá zodpovědnost za žáka lektor daného kroužku.
  • Účast na činnosti ŠK a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti.
  • ŠK může organizovat další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které mohou být uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠK. Na akce tohoto typu se budou přihlašovat.
  • Žáci se mohou přihlašovat na základě písemné přihlášky, od září do června daného školního roku.
  • Přihláška je k dispozici u vedení školy. Žák požádá prostřednictvím třídního učitele.
  • Zařazení dětí do ŠK rozhoduje ředitelka školy na základně přihlášky zákonného zástupce podané v řádném termínu. V případě naplnění maximální kapacity školního klubu jsou žáci přijímáni podle kritérií, které určí ředitelka školy.
  • ŠK je naplňován nejvýše do počtu 60 žáků, s aktuálním počtem 30 žáků. Max. kapacita ŠK je 60 žáků, přičemž max. 30 žáků může ŠK navštěvovat konkrétní den, který je uveden v zápisním lístku.
  • Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden (do 10. září) a únor až červen (do 10. ledna). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 300,-/měsíčně., tedy na pololetí 1 500,- Kč. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – bankovním převodem. Žákům je pro účely plateb přidělen variabilní symbol ŠK. Vedoucí pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Více naleznete v Řádu ŠK.

Fotogalerie

2015/2016

Připravili jsme oslavenci oslavu

Fotografie z Ježíška máme v sekci Školní družiny

Hrajeme si

Tvoříme

Učíme se

Slavíme

Loučení ve školním klubu