Předškoláci

Zápis pro 2018/2019

Dne 4. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 15.30 hod. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Schůzka – 1. třídy – od 17,00 hodin 7.6. 2018

                     Přípravné třídy – od 16.00 hodin 7. 6. 2018

Prosíme, potvrďte nástup na naši školu na email: lipertova@zsmikulova.cz, nebo telefon 226 805 711

rozřazení do jednotlivých tříd pro rok 2017/18

Žádost o odklad přineste na zápis s sebou, nebo odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2018.   K zápisu se dostavit musíte. Formulář naleznete zde: žádost o ODKLAD

Žádost do PT k dispozici u ředtelky školy nebo v době zápisu do 1. tříd.

Žádost o odklad – postup
Nutno se dostavit k zápisu 4. nebo 5. dubna a nahlásit požadavek odkladu.
Doporučujeme již při zápisu do školy je možné předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zároveň lze požádat o žádost k přijetí do přípravné třídy.

Přípravná třída – postup
Dostavit se k zápisu – 4. nebo 5. dubna
Podat – vyřídit žádost o odklad (ve zprávě z PPP doporučení k zařazení do PT)
Nahlásit zájem o PT – dostanete žádost, kterou můžete podat od 16.4. do 5.5.
Rozhodnutí o přijetí do PT dostanete do 15.5.

Čtěte:
Nutno zajistit předem doporučení z poradenského zařízení a od praktického lékaře nebo klinického psychologa (potřebujete obě doporučení).

Hra na školu

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tradiční přípravu na vstup do školy. Termín první schůzky upřesníme.
Děti potřebují přezůvky, pastelky

Zápis 2016

 

Mikulovské rojení 2015

Dne 26. 11. 2015 jsme se sešli s našimi budoucími žáčky, kteří ještě chodí do mateřských škol. Měli jsme pro ně připravené různé aktivity. Dětem se u nás moc líbilo, všechny se těší do školy a my se těšíme na ně.

Zápis do 1. tříd pro rok 2017/18

 Zápis do 1. tříd proběhne dne 4. dubna 2017 v době od 14 do 18 hodin a dne 5. dubna 2017 v době od 14 do 16 hodin. Upozorňujeme, že škola bude přijímat Přednostně děti spádové. Zákonný zástupce má TRVALÝ POBYT v ulici: Bachova, Jašíkova, Křejpského, Lečkova, Líbalova, Mikulova, Michnova, Nad Opatovem, Podjavorinské, Šalounova, U Chodovského hřbitova, Vejvanovského.

Kriteria-prijimani-do-1-tridy a do Přípravné třídy

K zápisu nutné: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

Na všechny budoucí školáky i jejich rodiče se těšíme.

Den otevřených dveří – 8. 3. 2017 9-12 hodin a 14 – 16.30 hodin.

Přípravná třída

Třída je určena dětem s odkladem a předškolákům. Počet dětí ve třídě maximálně 15, s dětmi pracuje paní učitelka a paní vychovatelka. Dětem třída umožní lepší vstup do 1. třídy, připraví je na roli školáka. Zájem lze projevit u zápisu do 1. tříd.

Hra na školu 

Již zapsané žáčky do prvních tříd zveme tradičně od února do školy v odpoledních hodinách. Děti jsou rozděleny do menších skupinek a ve třídě si s paní učitelkou formou her zkouší, jaké to ve škole bude. Nenásilnou formou se na školu připravují, poznávají prostředí a budoucí kamarády.

Rodičům předškoláků mezitím další paní učitelka poskytne užitečné rady a informace pro usnadnění vstupu do školy. Každé setkání je zaměřeno na určitou oblast: na držení tužky a uvolnění ruky, na správnou výslovnost, na sociální chování dětí, na rozvoj matematických představ a podobně.

Zkušenosti z minulých let dokládají, že se dětem se ve škole líbí a mizí strach z neznámého prostředí. Důležitý je i poznatek, co je třeba ještě vylepšit, aby start v první třídě byl bezproblémový.

Co by měl umět váš předškolák, než nastoupí do školy?

S nástupem dítěte do školy se výrazně změní chod celé rodiny. Pokud máte již starší dítko školou povinné, dovedete si představit, co to znamená. Prvňáčkovi se musíte věnovat, dodržovat pevný režim, školu nelze vynechat. Veškerá péče a důslednost se určitě vyplatí. S nastolenými návyky svému dítěti, ale také sobě, usnadníte další školní léta. Můžete také výrazně ovlivnit dobrý start své ratolesti v první třídě.

Co vše potřebuje dítě umět, když jde do první třídy?

  • Správná výslovnost

Ideálně by mělo dítě dokázat vyslovit všechny hlásky do nástupu do základní školy. Chodit v první třídě na logopedii a ještě zvládat školu, by znamenalo pro dítě další zatížení. Toleruje se nesprávná výslovnost hlásek R,Ř.

  • Nemělo by plést či zaměňovat hlásky. Mělo by zvládnout vyjádřit, co vidělo, prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo. Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně), je třeba vyhledat odbornou pomoc.
  • Soustředěně naslouchat mluvenému slovu – vyprávění, pohádce. Tuto funkci nemůžete svěřit televizi. Děti při sledování pořadu v televizi vnímají hlavně obraz  a slovo je pro ně často nepodstatné.
  • Na  základě sluchového vnímání umět rozkládat slova na slabiky, poznat první a později i poslední hlásku slova. Tady je potřeba opět pomoc rodičů – nácvik formou her  (Co slyšíš na začátku slova LODIČKA? Co slyšíš na konci  slova KUŘÁTKO?) Vhodnou hrou je také slovní kopaná. Sluchovou paměť může procvičit hra na tichou poštu.
  • Zopakovat  větu o  osmi až deseti slovech.
  • Předškolák  by měl dobře vnímat zrakem detaily – poznat rozdíl například písmen M – N,  B – D.
  • Důležitá  je také prostorová orientace, rozlišení pravé a levé strany.
  • Pro  nácvik psaní je důležitý pohybový vývoj, především jemná motorika. Dítě by si mělo hodně kreslit a omalovávat. Nepodceňujte rady, které jsme vám ve Hře na školu dali k uvolňování ruky, držení tužky, správnému sezení při  kreslení či výběru tužek a pastelek. Špatné návyky se jen těžko  odstraňují.
  • Sociální  zralost je dalším předpokladem pro úspěšné zahájení školní docházky. Dítě  musí umět přiměřeně komunikovat s dospělými a mít zdravý vztah ke svým  vrstevníkům.

Určitě máte nyní pocit, že je toho před vstupem do školy moc. Věnujte dítěti svůj čas a uvidíte, že se Vám to vyplatí. Společně si hrajte, vyprávějte i naslouchejte a odpovídejte dítěti na otázky.

Nikdy ho školou nestrašte a nedovolte to ani nikomu z rodiny a okolí. Nesrovnávejte jeho pokusy a pokroky se sourozenci a kamarády. Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a věřit, že to zvládne.

Hodně ho povzbuzujte a chvalte. Hra na školu Vám bude pomocníkem.

Děkujeme Vám, že se svým dětem věnujete a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Nejčastější dotazy  na Dnech otevřených dveří

Kolik bude prvních tříd?
Počítáme se třemi prvními třídami (jedna opět sportovní). Do sportovní třídy podávají rodiče žádost u zápisu.

Kolik je průměrný počet žáků ve třídě?
Současný průměr dětí je 25, záleží opět na počtu zapsaných dětí. Počet dětí ve třídě stoupá.

Jak bude probíhat zápis do 1. tříd?
Zápis se uskuteční formou her plní děti test školní zralosti. Pokud je dítě nemocné, nebo se z jiných důvodů nedostaví k zápisu, lze se domluvit na dodatečném zápisu, který proběhne kdykoli v termínu, který bude rodičům vyhovovat.

Žádost o odklad musí rodič nahlásit  u zápisu, vyřídit nutno do 30.4.

Bere škola i děti nespádové?
V letošním roce omezíme počty zapsaných dětí, bereme pouze děti spádové.

Mohou rodiče ovlivnit výběr třídní učitelky?
Ano, na červnové schůzce vedení školy představí paní učitelky prvních tříd, které se rodičům krátce prezentují a pohovoří o svém způsobu vedení výuky. Rodiče pak mohou napsat, kterou paní učitelku preferují, případně i s kým chtějí, aby jejich dítě bylo ve třídě.

Děláte přípravu předškoláků?
Od února zapsané předškoláky zveme na Hru na školu. Jde o pravidelná setkávání učitelů, dětí a rodičů. Děti pracují pod vedením učitelek I. stupně, každé setkání je zaměřeno na určitou oblast (uvolňování ruky, držení tužky, logopedie, sociální chování, prostorová orientace apod.).