Dokumenty

Dokumenty týkající se:

Podání
Vedení školy je nakloněno spolupráci a komunikaci s rodiči. Veškeré žádosti, návrhy, podněty, či jiná podání je možné učinit v kanceláři ředitelky školy, kde obdržíte zároveň rozhodnutí týkající se vzdělávání Vašeho dítěte. Vyřízení žádostí a podání se řídí správním řádem, ale snažíme se vyhovět žádostem v co nejkratší době. Vašemi podněty se budeme rádi zabývat.

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

a) V roce 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) V roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) V roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 neproběhlo.
d) V roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) V roce 2013 ,2014, 2015, 2016, 2017, 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16 odstavce a) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
V roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 nebyly podány žádné další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona.

Důležité dokumenty školy – ke stažení

Výroční zprávy školy

Zprávy ČŠI

Zásady uvolňování

Výňatek z Pokynů ředitelky školy k uvolňování a omlouvání žáků:
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování na základě písemné žádosti.

  • krátkodobé uvolnění v průběhu dne (např. k lékaři) – učitel příslušného předmětu
  • uvolnění na 1 až 2 dny – třídní učitel
  • uvolnění na 3 dny a více – ředitel školy
  • žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy potvrzenou lékařem bere třídní učitel na vědomí a postupuje vyučujícímu TV

Prosíme, aby žádosti byly předkládány na formulářích školy.

Doba a způsob uvolnění žáka je dána vnitřním řádem školy.

Žádosti o uvolnění z vyučování vytiskněte celou A4 a vyplňte obě žádosti (jedna žádost zůstává škole, druhá se vrací zák. zástupci)

Další dokumenty

Zřizovací-listina.

Další dokumenty, které podléhají zveřejnění jsou k dispozici u vedení školy.

Další služby